Privacyverklaring

Inleiding


Fresch Real Estate BV, alsmede alle groepsentiteiten waarvoor Fresch Real Estate BV het beheer van onroerende zaken voert, gevestigd aan Jacob Mosselstraat 2, 2595 RH ‘s-GRAVENHAGE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.freschrealestate.nl
Jacob Mosselstraat 2
2595 RH ‘s-GRAVENHAGE
telefoon +31703260479

Ruben Freudenthal is de Functionaris Gegevensbescherming van Fresch Real Estate BV. Hij is te bereiken via ruben@freschrealestate.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fresch Real Estate BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, zoals het zoekprofiel voor een woon- of bedrijfsruimte
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fresch Real Estate BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kredietwaardigheidscheck en de daarbij behorend door u zelf verstrekte inkomensgegevens

Bij Fresch Real Estate BV huurt u woonruimte of bedrijfsruimte. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, toetsen we uw kredietwaardigheid, waarbij wij in voorkomende gevallen externe bronnen raadplegen. Dit doen wij dan door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fresch Real Estate BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een huurovereenkomst, en daarbij behorende bijlagen, allonges etc.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Fresch Real Estate BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fresch Real Estate BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van ten minste zeven jaren voor alle in deze privacyverklaring vermelde gegevens vanwege de door belastingwetten aan ons opgelegde verplichting tot het bewaren van administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden


Fresch Real Estate BV verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting, zoals hierna vermeld. Daarvan kan sprake zijn wanneer Fresch Real Estate BV een aannemer, onderhoudsbedrijf, energieleverancier, overheidsinstantie, vereniging van eigenaren, of andere partij opdracht geeft om of informeert over werkzaamheden die aan de door u gehuurde woonruimte of bedrijfsruimte worden verricht, althans daartoe toegang moet worden verschaft. Dat kan het geval zijn op uw verzoek, of op ons eigen initiatief wanneer dat nodig is om onze dienstverlening aan u te kunnen verrichten, of wanneer dat nodig is tot behoud en onderhoud van ons bezit, of het bezit van een partij waarvoor wij het beheer voeren, of wanneer zulks van belang is in het kader van veiligheid, gezondheid en/of onze maatschappelijke plicht. Ook deelt Fresch Real Estate BV uw gegevens met derden wanneer zulks is vereist op basis van krediet- en of financieringsovereenkomsten en/of verzekeringsovereenkomsten in de brede zin van het woord die Fresch Real Estate BV gesloten heeft of wenst te sluiten met externe financiers en haar assuradeuren.


Fresch Real Estate BV deelt uw gegevens met de professionele hosting-partij en softwareleverancier die het webbased vastgoedbeheerpakket ter beschikking stelt waarvan Fresch Real Estate BV gebruik maakt. Tenslotte deelt Fresch Real Estate BV uw gegevens – doch uitsluitend wanneer zij daartoe geroepen wordt – met overheidsinstanties in het kader van de door die overheidsinstantie uitgeoefende taak.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fresch Real Estate BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fresch Real Estate BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@freschrealestate.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fresch Real Estate BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fresch Real Estate BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@freschrealestate.nl

Fresch Real Estate BV
Jacob Mosselstraat 2
2595 RH ‘s-Gravenhage